Се извинуваме, веб страницата е моментално недостапна поради одржување а пристапот до содржините е ограничен. Ве молиме посетете не наскоро. Во меѓувреме за новите информации можете да се информирате на нашата Фејсбук страница.
Тимот на МОФ.

Повик за нови членови на Дебатната програма Дебатната програма како една од главните активности на Младински образовен форум нуди едногодишни обуки по дебата и аргументирано изразување. Обуката се спроведува во клубовите во Скопје, Тетово, Велес, Струга, Прилеп и Куманово, во кои се одржуваат дебатни предавања еднаш неделно и е наменета за средношкоци кои се заинтересирани да го подобрат нивното аргументирано изразување и критичко размислување.

Што всушност е дебата? Поимот дебата за нас има различно значење од оној кој што го употребуваме во секојдневните активности. На активностите со кои се среќаваме секојдневно повеќе прилегаат термините дискусии, расправии, полемики, коментари и слично. Дебатата како едукативен метод и како организирана активност може едноставно да се дефинира како аргументирана и организирана дискусија на одредена теза меѓу две спротивставени страни!

Кои се придобивките од членување во дебатен клуб? Покрај официјалниот дел од обуката која е бесплатна, се одржуваат и многу дебатни настани (национални и интернационални), како што се дебатни турнири, јавни дебати, семинари и работилници. Ова се само дел од настаните на кои ќе можете да научите аргументирано и структурирано да се изразувате, да ја подобрите вашата способност за јавно говорење , да запознаете многу млади ентузијасти како вас, да посетите земји во кои досега не сте биле , да организирате настани и јавни дебати и секако многу да научите на еден неформален и исклучително забавен начин.

Ова е одлична можност, каде да се приајвам? Доколку ова ти се допадна, можеш да се пријавиш со пополнување на апликацијата на следниот линк: https://goo.gl/4yvczS.
Доколку имате прашања можете да ни пишете на: info@mof.org.mk, на fb.com/mofedu или да не’ побарате на (02) 3139692.
Организацијата е поддржана од програмата Civica Mobilitas.

Thirrje për anëtarë të rinj të Programit debatues Programi debatues, si një nga aktivitetet kryesore të Forumit Rinor arsimor ofron trajnime një vjeçare për debat dhe shprehje të argumentuar. Trajnimi realizohet në klubet në Shkup, Tetovë, Veles, Strugë, Prilep dhe Kumanovë, ku mbahen ligjërata debatuese një herë në javë dhe u dedikohet gjimnazistëve të interesuar të përmirësojë shprehjen e tyre të argumentuar dhe mendimin kritik.

Çfarë paraqet debati? Nocioni debat për ne ka domethënie të ndryshme nga ajo që e përdorim gjatë aktiviteteve të përditshme. Aktivitetet të cilat i hasim përditë më shumë i ngjasojnë nocionit diskutime, grindje, polemika, komente dhe ngjashëm. Debati si metodë edukative dhe si aktivitet i organizuar thjesht mund të përkufizohet si diskutim i argumentuar dhe i organizuar në lidhje me një tezë të caktuar ndërmjet dy palëve të kundërshtuara!

Cilat janë përfitimet nga anëtarësimi në klub debatues? Përpos pjesës zyrtare të trajnimit i cili është pa pagesë, mbahen edhe shumë evenimente debatuese (nacionale dhe internacionale), siç janë gara për debat, debate publike, seminare dhe punëtori. Këto janë vetëm një pjesë e evenimenteve nga të cilat do të mësoni të shpreheni në mënyrë të argumentuar dhe të strukturuar, të përmirësoni aftësinë tuaj për fjalim publik, të njiheni me shumë të rinj entuziastë si ju, të vizitoni vende të cilat nuk i keni vizituar më parë, të organizoni evenimente dhe debate publike dhe sigurisht të mësoni shumë në një mënyrë jo formale dhe jashtëzakonisht argëtuese.

Kjo është mënyrë e shkëlqyer, si të paraqitem? Nëse kjo të pëlqen, mund të paraqitesh me plotësimin e aplikimit në linkun më poshtë: https://goo.gl/4yvczS.
Nëse keni pyetje mund të na shkruani në: info@mof.org.mk në: fb.com/mofedu ose të na kërkoni në (02) 3139692.

Organizimi mbështetet nga programi Civica Mobilitas.