Се извинуваме, веб страницата е моментално недостапна поради одржување а пристапот до содржините е ограничен. Ве молиме посетете не наскоро. Во меѓувреме за новите информации можете да се информирате на нашата Фејсбук страница.
Тимот на МОФ.

Повик за членови во средношколски Учиме право клуб Те интересира право? Сакаш да ги прошириш своите знаења во правната област, да научиш за демократијата, правниот систем и владеењето на правото? Сакаш да запознаеш врсници од цела држава? Сакаш да посетуваш институции и да бидеш дел од голем број работилници и настани организирани во текот на целата година?
Членовите на Учиме право клубовите посетуваат неделни бесплатни предавања и работилници водени од млади правници; учествуваат во обуки, посети на институции, симулации на судења, квизови и следат гостински предавања на адвокати, обвинители или судии.

Учиме право клубовите за средношколци и студенти за учебната 2017/2018 се отворени во: Скопје, Тетово, Велес, Струга, Битола и Куманово.

Што е учиме право? Учиме право е програма во рамки на Младински образовен форум која цели да ги запознае младите со нивните права, демократијата, правниот систем и концептот на владеење на правото. Во рамки на програмата функцонираат Учиме право клубови во повеќе градови низ Македонија, се организираат обуки за средношколци и студенти, семинари, јавни предавања и функционира Советодавниот сервис за права на млади.

Како да се зачленам? Пополни го формуларот на: https://goo.gl/4aPPWS

Имаш прашање? Пиши ни на ucimepravo@mof.org.mk, на fb.com/mofedu или јави се на
02/31 39 692

Организацијата е поддржана од програмата Civica Mobilitas.

Thirrje për anëtarë në Klubin e gjimnazistëve Mësojmë drejtësi Të intereson drejtësia? Dëshiron të zgjerosh njohuritë tënde në fushën e drejtësisë, të mësosh për demokraci, për sistemin juridik dhe sundimin e së drejtës? Dëshiron të njoftosh moshatarë nga i gjithë vendi? Dëshiron të vizitosh institucione dhe të jesh pjesë e një numri të madh punëtori dhe evenimente që do të organizohen gjatë gjithë vitit? Anëtarët e Mësojmë drejtësi, klubeve, vizitojnë ligjërata javore pa pagesë dhe punëtori të cilat i udhëheqin juristë të rinj, marrin pjesë në trajnime, vizitojnë institucione, simulojnë procese gjyqësore, kuize dhe ndjekin ligjëratat e avokatëve, prokurorëve dhe gjykatësve të ftuar.

Mësojmë drejtësi klubet për gjimnazistë dhe studentë për vitin shkollor 2017/ 2018 janë hapur në: Shkup, Tetovë, Velse, Strugë, Manastir dhe Kumanovë.

Çfarë është, mësojmë drejtësi? Mësojmë drejtësi është program në suazat e Forumit Rinor Arsimo, i cili synon të njoftojë të rinjtë me të drejtat e tyre, demokracinë, sistemin juridik dhe konceptin e sundimit të së drejtës. Në suazat e programit funksionojnë Mësojmë drejtësi klubet në më shumë qytete të Maqedonisë, organizohen trajnime për gjimnazistë dhe studentë, seminarë, ligjërata publike dhe funksionon Shërbimi Këshillimor për të Drejtat e të Rinjve.

Si të anëtarësohem? Plotëso formularin në: https://goo.gl/4aPPWS

Ke pyetje? Na shkruaj në: ucimepravo@mof.org.mk, në: fb.com/mofedu ose paraqitu në:
02/31 39 692

Organizimi mbështetet nga programi Civica Mobilitas.